Adres:
Akademia Turystyki Aktywnej
NORDACTIVE
ul. Wyszyńskiego 70
58-320 Walim
NIP: 886-259-23-85

Telefon:
Łukasz +48 667 364 119
Ania +48 693 771 391
Social media
TOP
Image Alt

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Turystyki Aktywnej NORDACTIVE, ul. Wyszyńskiego 70, 58-320 Walim, zwany dalej Nordactive.

 2. Mogą się Państwo kontaktować z nami za pośrednictwem poczty zwykłej na wskazany wyżej adres siedziby lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: nordactive@wp.pl.

 3. Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności, Nordactive przetwarza dane osobowe w różnych celach, w tym:
  • wykonania usług świadczonych przez Nordactive (art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy)
  • weryfikacji tożsamości Klienta, tzn. uczestnika wyjazdu lub osoby wskazanej na umowie jako „Wpłacający” (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  • rozpatrzenia reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy)
  • przesyłania powiadomień e-mail zawierających informacje handlowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli uprzednio osoba wyraziła taką zgodę; art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Nordactive realizuje swój prawnie uzasadniony interes)
  • rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa)
  • tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Nordactive z obowiązków wynikających z prawa; art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Nordactive realizuje swój prawnie uzasadniony interes)
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Nordactive realizuje swój prawnie uzasadniony interes, co do zasady do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego)
  • wykorzystywania cookies na stronie internetowej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody).

 4. Zakres danych przetwarzanych przez Nordactive mogą stanowić: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, płeć, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania. Ponadto w celu analitycznym mogą być przetwarzane data i godzina odwiedzin strony, rodzaj systemu operacyjnego, przybliżona lokalizacja, rodzaj przeglądarki internetowej, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony, użyte filtry, podstrona, gdzie wypełniono formularze kontaktowe, oraz dane pozwalające na identyfikację urządzenia, z którego Państwo korzystacie na potrzeby strony internetowej Nordactive.

 5. Jak większość przedsiębiorców w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym w razie potrzeby przekazujemy Państwa dane osobowe podmiotom współpracującym z Nordactive, które realizują różnego rodzaju usługi (m.in. dostawcy usług i towarów, firmom obsługującym płatności, hostingodawcy czy firmom ubezpieczeniowym). Ponadto na podstawie przepisu prawa lub decyzji organu Nordactive może przekazać dane osobowe również innym podmiotom publicznym lub prywatnym. Jednocześnie Nordactive oświadcza, iż nie przekazuje żadnych danych osobowych innym podmiotom w celach marketingowych.

 6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO dane osobowe będą przechowywanie przez okres, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. Poniżej poszczególne okresy przetwarzania danych osobowych:
  • w celu zawarcia i wykonania umowy dotyczących usług turystycznych przez okres trwania umowy
  • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez okres 3 lat lub 10 lat (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami)
  • w celu spełnienia obowiązków z prawa podatkowego przez okres 5 lat
  • na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat
  • do celów analitycznych, wykorzystania cookies oraz administrowania stroną internetową do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż 3 lata
  • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat

 7. Zgodnie z RODO (art. 15 – 22) przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo uzyskania kopii danych, prawo ograniczenia przetwarzania a także prawo żądania sprostowania oraz – w określonych przypadkach – usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

 8. Osoby, których dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu mogą zgłosić sprzeciw, oświadczając, że nie życzą sobie, byśmy na tej podstawie przetwarzali ich dane osobowe.

 9. Nordactive jako administrator nie udostępnia Państwa danych osobom nieuprawnionym. Dlatego jeśli będziemy mieli wątpliwości co do tego, że osoba, która np. prosi o dostęp do danych lub żąda ich usunięcia, to rzeczywiście osoba, której dane przetwarzamy, możemy zwrócić się do niej z prośbą o dodatkowe informacje.

 10. W przypadku gdy uznają Państwo, że ich prawa zostały naruszone, przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
You don't have permission to register